Porin Joogayhdistys ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Porin Joogayhdistys ry ja sen kotipaikka on Pori.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoitus on joogan; ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen tasapainoon ja terveyteen tähtäävän menetelmän tunnetuksi tekeminen. Samalla yhdistys toimii joogan harjoittajien yhdyssiteenä. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutenkaan olla pääasiallisesti taloudellista laatua. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton. Tarkoituksenaan yhdistys järjestää joogan harjoitustilaisuuksia, kursseja, neuvonta- ja luentotilaisuuksia, sekä harjoittaa joogaa koskevaa tiedotustoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksua ja järjestää arpajaisia, luentoja ja kursseja. Yhdistys on oikeutettu omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta ja vastaanottamaan avustuksia ja lahjoituksia.

3. Jäsenet Yhdistys on Suomen Joogaliitto - Finlands Yogaförbund - The Yoga Federation of Finland ry - nimisen liiton jäsen. Yhdistyksen vuosijäseneksi voi liittyä jokainen hallituksen hyväksymä henkilö, joka suorittaa yhdistykselle sen vuosikokouksessaan määräämän jäsenmaksun. Hallitus voi katsoa yhdistyksen jäsenen eronneeksi, mikäli tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen kuuden kuukauden kuluttua sen erääntymisestä. Yhdistyksen vastaiseen toimintaan syyllistyneen jäsenen erottamisesta päättää hallituksen esityksen pohjalta yhdistyksen kokous. Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

4. Vuosikokous Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta jätettävä tilinpäätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ja tositteet toiminnantarkastajalle, jonka tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta antaa niistä lausuntonsa vuosikokoukselle. Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään yhdistyslain 20 §:n mukaisesti. Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneelle yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa. Lippuäänestys on suoritettava, jos sitä vaaditaan. Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan jäsenkirjeen mukana vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista
 • esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
 • päätetään tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
 • hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi
 • päätetään jäsenmaksun suuruudesta 
 • käsitellään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio seuraavaksi toimintavuodeksi 
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja 
 • valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet 
 • valitaan tulevan toimintavuoden tilejä- ja hallintoa tarkastamaan toiminnantarkastaja ja varahenkilö 

5. Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuosikokousten väliseksi ajaksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan niin, että puolet on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat ratkaistaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja mahdollisesti muut toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia erityisiä tehtäviä varten. Hallituksen kokouksesta on ilmoitettava sen jäsenille viimeistään kolme vuorokautta ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet jäsenistä. Hallituksen tehtävänä on: 

 • pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä 
 • johtaa yhdistyksen toimintaa ja sen varojen hoitoa 
 • kutsua yhdistyksen kokoukset koolle 
 • panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset 
 • laatia yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma 
 • esittää vuosikokoukselle kertomus hallituksen ja yhdistyksen toiminnasta kuluneelta toimintakaudelta 
 • valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Joogaliitto r.y.:n kokouksiin Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa, tai hallituksen tähän määräämä henkilö yksin. 

6. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa ¾ annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Jos yhdistys puretaan sen jäljelle jääneet varat on luovutettava Suomen Joogaliitto - Finlands Yogaförbund - The Yoga Federation of Finland ry:lle tai jollekin muulle näissä säännöissä määritellyn tarkoituksen hyväksi toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle.